Ga direct naar


De column fan Rispens State

De kollum  fan Rispens State jout ynsjoch yn it deistich libben op it biologyske fokbedriuw.

» Lees de column in het Nederlands

AMERIJKE 40

janna32zaterdag 23 juli 2011 21:05 Ik tink oan eartiids. Winliken is dat net goed. Foarút tinke is better. Plannen meitsje foar de takomst: hoe wol ik dat myn libben derút sjen sil? Mar op in stuit begjinst yn dyn libben werom te ... lees verder

AMERIJKE 39

janna32maandag 13 juni 2011 20:11 Bytiden moat men de geast krije. It is in bekende siswize dy't minsken nochal ris brûke. It betsjut fan gjin nocht hawwen dochs nocht meitsje. Nocht is ek alwer sa'n wurd dêr't men alle kanten mei... lees verder

AMERIJKE 38

janna32donderdag 12 mei 2011 20:57 De maaiemoanne is oanbrutsen, mar yntusken hat him hjir yn 'e aprilmoanne op 'e buorkerij al wer hiel wat ôfspile. Dat sil jo net fernuverje. De maitiidsmoannen binne foar ús altyd in tiidrek fan ... lees verder

AMERIJKE 37

janna32vrijdag 01 april 2011 13:21       hoe kin it dat de wolkens hingjen bliuwe en ik se dochs net fange kin angel en tried jout gjin ferwin súntsjes oan wat fierder driuwe binne se fan watten of fan pluzen binne se likeheech as ... lees verder

AMERIJKE 36

janna32woensdag 23 maart 2011 22:38 It is feest yn 'e stâl. Ik kin it wol útgeie de wrâld yn. Ik bin beppe wurden. In bernsbern Ruters Jaan is berne. Myn beppesizzer. Ik hoopje dat ik der folút fan genietsje kin. Alhoewol't it ek ... lees verder

AMERIJKE 35

janna32dinsdag 15 februari 2011 19:50 In swier gûnzjen lûd makket him master fan Drylts. Wêr komt dat wei? Ynienen sjoch ik in grutte frachtwein it hiem opdraaien. Hoeden manoeuvrearret de man dy't de auto bestjoert it ûnbidige ... lees verder

AMERIJKE 34

janna32woensdag 12 januari 2011 19:32 Nei al it ljocht dat op ús delkaam fan de kryststjerren heech oan 'e himel en it fjoerwurk, dat ryklik de himel ynsketten is, hawwe der in stikmannich tsjustere mominten west. Earst hiene wy te ... lees verder

AMERIJKE 33

janna32dinsdag 21 december 2010 12:04 De wyn hat bolle wangen, hy blaast fûl. De blêden dy’t nei de hjerststoarm noch op it hiem lizzen bleaun wiene, wurde al sweevjend en dûnsjend nei oare oarden blaasd. Men soe de wyn de grutste ... lees verder

AMERIJKE 32

janna32donderdag 11 november 2010 20:19 Somtiden is it alhiel net slim ast ris efkes allinnich bist. Yn in bistewrâld dêr’tst altyd as keppeldier troch it libben giest is it wolris noflik om efkes allinnich te wêzen. En allinnich wêze ... lees verder

AMERIJKE 31

janna32vrijdag 08 oktober 2010 13:02 In skoftke lyn hie ik it oer fjouwer manlju dy’t troch de polder kuieren. Ien fan harren kaam in pear wike lyn werom. Nee, net mei in lintsje, mar mei in brief. In brief fan in skriuwfreondinne út... lees verder

AMERIJKE 30

janna32dinsdag 07 september 2010 21:12 Sjesa, ik lit wer ris wat fan my hearre. Ik kin elkenien fertelle dat it goed mei ús giet. De simmer hat in geunstich ferrin. De natoer is ús tagedien. In perioade fan droechte yn july joech ús ... lees verder

AMERIJKE 29

janna32zondag 13 juni 2010 22:20 Der rinne fjouwer manlju troch de Ruterpolder. Hja kuierje oer it nije skulpepaad dat ferline jier oanlein is en sûnt 1 juny yn gebrûk is. De offisjele iepening moat noch plakhawwe. Oant 1 juny ... lees verder

AMERIJKE 28

janna32maandag 24 mei 2010 20:39 Op grutte distânsje fan technysk geweld lis ik noflik yn in oase fan posityf natuergeweld. In eintsje út ‘e reek fan ‘e oare kíj en keallen genietsje ik fan alles wat groeit en bloeit op dizze ... lees verder

AMERIJKE 27

janna32maandag 26 april 2010 21:06 Meastentiids kin men dingen oankommen fiele. It fielen is in wichtige graadmjitter foar it wol en wee yn jins libben. Wy as kij dogge hast alles op it gefoel. De mins hat te kiezen: dingen ... lees verder

AMERIJKE 26

janna32donderdag 01 april 2010 13:14 It is al wer in skoftke lyn dat der muzyk by ús yn ‘e stâl klonk. Soms stie der in radio oan dêr’t muzyk of sang út klonk. Us eigen minsken sjonge ek wolris in ferske dat wol aardich heart. Wy ... lees verder

AMERIJKE 25

janna32woensdag 17 maart 2010 13:25 It is in feestlike dei. Mar och, winliken binne alle dagen feestlik. Sjoch ris om dy hinne watsto allegear om ‘e nocht krigest. Ik hear de minsken wolris sizzen: ‘Foar neat giet de sinne op’. En ... lees verder

AMERIJKE 24

janna32maandag 15 februari 2010 09:04 Ik woe, ik woe dat ik skilderje koe. Dan soe ik juwieltsjes skilderje fan de natuer en ik soe ek minsken skilderje wolle of sels ien fan myn freondinnen út ‘e stâl. Of ús bolle mei syn moaie ... lees verder

AMERIJKE 23

janna32vrijdag 29 januari 2010 13:52 De skrik slacht ús om it hert. Ynienen steane wy allegear op skerp. Watfoar lûd is dat? In pear minuten letter is it der op ‘e nij. “Sjoch”, siet Aeltsje, “dêr by it stâldoek glydt wat nei ûnderen... lees verder

AMERIJKE 21

janna32donderdag 19 november 2009 20:17 Tongersdei 12 novimber begjint as in skiere dei. De rein makket it lân sompich en it wetter yn 'e ferstoppe fuorgen wurdt aloan breder. It is deastil bij de pleats. Gjin boer te sjen. It hiele ... lees verder

AMERIJKE 20

janna32zaterdag 24 oktober 2009 10:21 It is stil yn 'e polder. Yslike stil. Gjin inkel ferweech. Dûnkere sylhûetten tekenje har ôf tsjin 'e igaal- blauwe loft. It gers is wyt. Us altyd sa griene gers kleuret wyt. It hat ferzen. ... lees verder

AMERIJKE 19

janna32vrijdag 02 oktober 2009 23:02 No, dat wie wol maleur hear, freedtemoarn. Rûnen wy krekt wol sa moai deun by de stêd lâns en dêr moasten wy no krekt op sa'n stuit fierder de polder yn om ús magen te foljen, om't it gers op wie.... lees verder

AMERIJKE 18

janna32donderdag 27 augustus 2009 17:14 De iepen dei op 'e buorkerij begjin juny wie foar my suver leabrekkend. Dêr kaam de drokke maitiid noch by mei it opfieden fan de beide bern. De lea joech it wol oan: Janna, do bist oan fakânsje ... lees verder

AMERIJKE 17

janna32woensdag 01 juli 2009 19:15 Ik lis rêstich te wjerkôgjen yn de Ruterpolder. De eagen rjochtsje har omhegen en nimme de wite wolkens waar dy't hastich it firmamint bylâns jeie. De wyn driuwt se foarút, mar wêr dan hinne? ... lees verder

AMERIJKE 16

janna32maandag 18 mei 2009 11:05 Seis klokslaggen hear ik oer de Ruterpolder klinken. De klok hinget yn 'e tsjerketoer fuort neist ús landerijen. In pear tellen letter hear ik yn 'e fierte op 'e nij seis. De stêd sliept noch, mar... lees verder

AMERIJKE 15

7858_KOP(Koe).jpgzaterdag 25 april 2009 21:59 Der binne nochal gâns útdrukkings dy't mei it boerelibben te krijen hawwe. Hege eagen smyt ek de skipfeart as it om siswizen giet. Wy dogge der ek folút oan mei. Wat tinke jo hjirfan: 'De ko by de... lees verder

AMERIJKE 14

7858_KOP(Koe).jpgdonderdag 26 maart 2009 16:10 Moarn! Jimme witte sa njonkelytsen wol dat ik in eigenwize ko bin. En dêr is fansels neat mei yn 'e war. As dier en as mins moatst dyn eigen dingen dwaan kinne. Moatst fansels dyn soargen, mar ek ... lees verder

AMERIJKE 13

7858_KOP(Koe).jpgdonderdag 19 maart 2009 10:01 In maitydswike yn maart. In wike wannear't yn Nederlân omtinken oan boeken en skriuwers jûn wurdt. En witst wat no sa moai is? Der wurdt oan ús tocht. Net spesjaal oan ús, mar oan dieren yn syn ... lees verder

AMERIJKE 12

7858_KOP(Koe).jpgdonderdag 26 februari 2009 21:24 Ast in nûmer bist yn 'e maatskippij is dat net bêst. Wy sprekke der allegear skande fan, mar wy dogge der neat oan. It brûken fan nûmers wurdt allinnich mar slimmer. Wy hawwe allegear in nûmer yn ... lees verder

AMERIJKE 11

7858_KOP(Koe).jpgdinsdag 10 februari 2009 22:02 Wy wenje hjir mei rûchwei fyftich kij yn 'e stâl. En dat giet foar wûnder hear! Bytiden is der wolris flink wat geharrewar ûnderinoar, mar oan 'e ein fan 'e dei is altyd alles wer bylein. Der is ... lees verder

AMERIJKE 10

7858_KOP(Koe).jpgdonderdag 22 januari 2009 10:18   Pjuw, pjuw, pjuw. Stil lizze wy elkoar oan te sjen. Wy harkje, ús giel-flapte earen steane op skerp. Wat is dat foar in frjemd lûd? In skoftke letter op 'e nij. Pjuw, pjuw, pjuw. Dêr moat ik ... lees verder

AMERIJKE 9

7858_KOP(Koe).jpgzondag 11 januari 2009 19:08 Sjesa, de hjeldagen binne wer foarby. By ús yn 'e stâl is spitigernôch gjin krystbern berne. Beikje krige yn 'e nacht fan 22 op 23 desimber wol weeën. Hja hat in tsjeppe soan op 'e wrâld set mei ... lees verder

AMERIJKE 8

7858_KOP(Koe).jpgdonderdag 04 december 2008 19:23 Ik hear de bern hjir yn 'e stâl sjongen: "Sinterklaas Kapoentje, gooi wat in mijn schoentje". Dat ferske hat grif te krijen mei dy frjemde gasten, dy't ik lêstendeis op de Johanna Jacoba foarlâns ... lees verder

AMERIJKE 7

7858_KOP(Koe).jpgzaterdag 29 november 2008 11:15 Fuort nei dy hektyske nacht dat Ruters Luc fuortgyng stiene de jonges út Sint Nyk mei harren rattelkarren foar de stâldoarren. No sille jo tinke: 'rattelkarren' , wat woest dêr no wer mei ... lees verder

AMERIJKE 6

7858_KOP(Koe).jpgmaandag 03 november 2008 20:05 It is nacht. It is neare tsjuster. De moanne en de stjerren ferljochtsje sa goed sa kwea de ierde. Mistfleagen behinderje it sicht oer de greiden. Kritende rôffûgels hawwe it dreech om harren ... lees verder

AMERIJKE 5

7858_KOP(Koe).jpgzaterdag 01 november 2008 21:53 It hat efkes in hoartsje duorre diskear, mar hjir is er dan: myn nije kollum. De simmerfakânsje siet dertusken. In skoftke rêst, efkes lins, dêr wie ik wol oan ta. Op myn jierren safolste mear. ... lees verder

AMERIJKE 4

dinsdag 22 juli 2008 16:48  It wie in moaie nacht. It wie ljochtmoanne, stjerhelder en net botte kâld. Ik wie al ier wekker. Doe't de sinne opkaam en de fûgels harren treflik sjongen hearre lieten waard it tiid en kom ris ... lees verder

AMERIJKE 3

7858_KOP(Koe).jpgmaandag 12 mei 2008 21:41 Is it net bjusterbaarlik? Wy binne wer bûtendoar! It is folop sinneskynwaar, de greidefûgels binne hyperaktyf en ús bern binne moai oan it tikboartsjen. De lêste kear hie ik jimme al ferteld oer ... lees verder

AMERIJKE 2

7858_KOP(Koe).jpgwoensdag 02 april 2008 12:23 It doek fan ús stâl sit ticht. Bûtendoar is it kâld en ûnlijich en út en troch is it wyt. Krysttiidswaar suver. Hawar, wy sitte hjir noflik waarm en droech. Dat doek fan 'e stâl, it saneamde ... lees verder

AMERIJKE

6443_KOP(Koe).jpgmaandag 10 maart 2008 12:28 It is moandeitemoarn. De skuorredoarren steane iepen, sadat de gloede fan 'e sinnestrielen de stâl yn it ljocht set. Spinreagen hingje as siden triedden, troch de spinnen sa keunstich weve, ... lees verder
Snelkoppelingen